Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 23.10.2011 Resmi Gazete Sayısı:28093

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Afyon Kocatepe Üniversitesi  Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin DanışmaKurulunu,

b) Dekan: Afyon Kocatepe ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (Hastane): Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü (Başhekim): MerkezinMüdürünü/Hastane Başhekimini,

d) Rektör: Afyon Kocatepe ÜniversitesiRektörünü,

e) Üniversite: Afyon KocatepeÜniversitesini,

f) Yönetim Kurulu:  Merkezin YönetimKurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; veteriner sağlık sistemini etkinleştirmek, Merkeze başvuran acil ve diğer  hasta hayvanlara çağdaş poliklinik ve klinik  sağlık hizmeti sunmak, veteriner hekim  ve veteriner sağlık personeli yetiştirmek ve bilimsel, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla Veteriner Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki veteriner sağlık  hizmetleri ileilgili alanlarda eğitim-öğretim veren  fakülte, enstitü, yüksekokullar,uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak, bilimsel uygulama ve araştırmaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için araştırma koşullarını hazırlamak, Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunması ve bölgesel kaliteli hayvan sağlık hizmeti vermesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Veteriner sağlık hizmeti almak üzere hastaneye getirilen hayvanlara çağdaş, bilimsel etik değerlere bağlı vegüvenilir sağlık hizmeti sunmak,

b) Veteriner fakültesi öğrencilerine hasta hayvan üzerinde uygulama imkânı sağlamak,

c) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak,

ç) Bölgesel ve ulusal alanda hayvansağlığı ve refahının korunması ve geliştirilmesi için ilgili  kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek,

d) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam ve hayvan sevgisi bilinci kazanmalarını ve bu alandaki projelerde etkin görev almalarını sağlamak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,

f) Ulusal ve uluslar arası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Hastanenin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak vebenzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilişkili insan sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ğ) Rektörlüğün ve Merkez organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri,

Merkez Tarafından Yürütülecek Hizmetler

Organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Başhekim,

b) Yönetim Kurulu.

Başhekim

MADDE 8 – (1) Başhekim; Üniversitenin Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Görev süresi biten başhekim, yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Başhekimi süresinden önce değiştirebilir.

(2) Başhekim Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini yardımcı seçerek Rektörün onayına sunar. Başhekim yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Başhekimin süresi bittiğinde sona erer.

(3) Başhekim yardımcıları, Başhekimin yapacağı yetki devrine göre, Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekime yardımcı olurlar.

(4) Başhekim, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından biri kendisine vekalet eder.

Başhekimin görevleri

MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,

b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, tanı ve araştırma laboratuarları, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkez amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespitive giderilmesi için gerekli  planlama, koordinasyon ve denetimini sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkanlarını  oluşturmak,

c) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,

d) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek  ve uygulanmasını sağlamak,

e) Merkezin gerekçeli bütçe ödenek ihtiyacını, kadro ve personel  ihtiyaçlarını  ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak veya hazırlatarak Rektörlüğe sunmak,

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzemelerin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak,

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,

ğ) Veteriner Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkanlıklarının Merkez hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Başhekim başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Veteriner Fakültesi dekan yardımcısı,

b) Başhekim yardımcıları,

c) Temel bilimler, klinik öncesi bilimler ve klinik bilimler bölümlerinden gösterilen adaylar arasından Veteriner Fakültesi Dekanlığınca görevlendirilen üç öğretim üyesi,

ç) Merkezin sekreterya hizmetlerini yürüten personel.

(2) Yönetim Kurulu, Başhekimin çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu gerekli görüldüğü hallerde geçici veya sürekli çalışma grupları ve komiteleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Kurul, hastanehizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

(3) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Başhekime yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirmek ve bunlar arasından amaç maddesinde belirtilen ilkelere uygun ve Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan prensip kararları almak,

b) Merkezin hasta bakım ve tedavi hizmetleri ile ilgili esasları, plan ve programların uygulanmasını tasarlamak,

c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

(4) Kurulun raportörlüğünü; 23/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii Devlet memuru statüsündeki idarecilik konusundaki tecrübeli kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen ve sekreterya hizmetlerini yürüten personel yapar. Söz konusu görevli; Hastanenin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerinde yetkili olup, Başhekime karşı sorumludur.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Başhekimin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir.

Merkez tarafından yürütülecek hizmetler

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından yürütülecek hayvan sağlığı, idari, teknik ve destek hizmetler aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez, hayvan sağlık hizmetleri kapsamında;

1) Klinik ve poliklinik,

2) Radyoloji ve teşhis-tedavi laboratuar,

3) Acil servis,

4) Ameliyathane,

5) Yoğun bakım,

6) Eczane,

7) Beslenme ve diyet,

8) Gezici klinik ve poliklinik,

9) Estetik ve bakım,

10) Hayvan hakları ve refahı.

b) İdari hizmetler kapsamında;

1) Poliklinik hasta kabul,

2) Acil hasta kabul,

3) Hasta yatış-taburcu,

4) Dokümantasyon – arşiv, rapor ve adli hasta takip,

5) Basın ve halkla ilişkiler,

6) Gelen-giden evrak kayıt ve sekretarya,

7) Personel  ücret ve diğer ödemeleri gerçekleştirme,

8) Bütçe planlama, maliyet-etkinlik ve gerçekleştirme,

9) Tıbbi atık,

10) Nekropsi sevk ve takip

hizmetlerini verir.

(2) Bu maddede belirtilen Merkez tarafından yürütülecek hizmetlere ilişkin hizmet birimlerinin çalışmasına, görevli personellerin yetki ve sorumluluklarına ait esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

31 May 2019, Friday 1123 kez görüntülendi